ZFŚS

Odpis na zakładowy fundusz socjalny w 2016 roku

Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych.

UWAGA: W 2016 roku nie zmieniła się wysokość odpisów na ZFŚS w stosunku do roku poprzedniego. Ministerstwo Finansów zamroziło wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co w praktyce oznacza, że w tym roku pracodawca przekazuje na fundusz socjalny odpisy w takiej samej wysokości jak w 2015 r.

Szczegółowy sposób obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych na potrzeby funduszu wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349.) Rozporządzenie to wskazuje, że podstawę naliczania odpisu, stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Podstawę naliczania odpisu w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną stanowi liczba członków spółdzielni według stanu na dzień naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, skorygowana zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia danego roku do faktycznej liczby członków zarejestrowanych w spółdzielni.

Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

W celu obliczenia przeciętnego zatrudnienia w roku kalendarzowym, należy sumę przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, podzielić przez 12.

Przepisy nie wskazują jednoznacznie jak obliczyć przeciętne zatrudnienie. Do tego celu stosuje się najczęściej jedną z metod statystycznych, do której załącznik znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego >>

Do wskazania kwoty dostępnych środków ważna jest znajomość wysokości odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych. Podstawą odpisu jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. ogłasza je Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Zgodnie z powyższym 18 lutego 2011 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w roku poprzednim, 2010 roku wynosiło 2822,66 zł, a w drugim półroczu 2917.14 zł i ta właśnie wyższa kwota brana powinna być pod uwagę przy ustalaniu wysokości odpisu, również w 2016 roku.

Całkowita wysokość odpisu ustalana jest na podstawie odpisu podstawowego (obligatoryjnego) oraz zwiększenia fakultatywnego (uznaniowego).

Odpis podstawowy (obligatoryjny) w 2016 r.

Odpis podstawowy % wynagrodzenia W 2016 r.
na 1 zatrudnionego w warunkach normalnych 37,5% 1093,93 zł
na 1 zatrudnionego w warunkach szczególnych 50% 1458,57 zł
na 1 pracownika młodocianego w I roku nauki 5% 145,86 zł
na 1 pracownika młodocianego w II roku nauki 6% 175,03 zł
na 1 pracownika młodocianego w III roku nauki 7% 204,20 zł

Zwiększenie fakultatywne (nieobowiązkowe) w 2016 r.

% wynagrodzenia  W 2016 r.  
na 1 zatrudnionego z niepełnosprawnością* 6,25% 182,32 zł
na 1 emeryta lub rencistę zakładu 6,25% 182,32 zł
na 1 zatrudnionego przy spełnieniu art. 5 ust. 5a** 7,5% 218,79 zł

* mowa tu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
** ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, daje możliwość zwiększenia odpisu, pracodawcy który utworzy zakładowy żłobek lub dziecięcy klub, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na ten cel.


Pracodawcy mają obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS do 31 maja pierwszą część odpisu, która wynosi 75% odpisu rocznego. Do końca września zobowiązani są przekazać pozostałe środki na podstawowy odpis i całość odpisów uznaniowych. Końcowej korekty dokonuje się na koniec roku kalendarzowego.

Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Dopuszczalne jest, aby środki ZFŚS zostały zwiększone poprzez:
  • darowizny i zapisy zarówno od osób fizycznych jak i prawnych;
  • odsetki od środków funduszu;
  • odsetki od pożyczek na cele mieszkaniowe udzielanych z funduszu socjalnego;
  • opłaty pobierane od osób i jednostek organizacyjnych, które korzystają z działalności socjalnej;
  • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego;
  • przychody za sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych;
  • przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych;
  • inne, określone przepisami.
Przedsiębiorcy mogą dodatkowo zasilać fundusz z zysku netto do podziału.