ZFŚS

Co grozi pracodawcy za wypłatę świadczeń wszystkim w równej kwocie

aktualizacja: 16.09.2016

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku ZFŚS powinny zostać przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom. Wysokość wsparcia powinna zostać zróżnicowana, co do jej wysokości, ponieważ art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie wiąże wysokość przyznawanego świadczenia (będącego pomocą finansową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy) z rozpatrywaną łącznie sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. Potwierdza to wyrok sądu najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r. sygn. akt I UK 140/12. Zgodnie z powyższym wypłata świadczeń w równiej kwocie wszystkim pracowniom jest niezgodna z ustawą o ZFŚS.


Dofinansowanie wypoczynku podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego czy wychowawczego

aktualizacja: 03.09.2016

Dofinansowanie wypoczynku to jedna z najpopularniejszych form pomocy udzielanej ze środków funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie to ma charakter uznaniowy, a jego wysokość uzależniona jest od indywidualnej sytuacji rodzinnej i materialnej pracownika. Przepisy nie pozbawiają pracownika na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim czy wychowawczym prawa do korzystania z omawianych świadczeń socjalnych. Jednak pracodawca przyznając lub nie przyznając dofinansowania do wypoczynku pracownika powinien kierować się nie tylko kryteriami socjalnymi, ale także zapisami wewnętrznego regulaminu.


ZFŚS, a rozdzielność majątkowa

aktualizacja: 22.08.2016

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyznawanie pracownikom dofinansowań uzależnione jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych powinny zostać wskazane w wewnętrznym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W celu ustalenia, czy pracownik spełnia kryterium socjalne, najczęściej żąda się złożenia stosownych dokumentów np. średniej wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny. Kwestia ta staje się problematyczna w obliczu, coraz częściej zawieranej między małżonkami, rozdzielności majątkowej.


Polecane:

Polecane artykuły na ZFŚS.pl

Uprawnienia emerytów i rencistów

aktualizacja: 13.08.2016

Jedną z wątpliwości, które pojawiają się w trakcie prowadzenia zakładowej działalności socjalnej jest określenie grupy osób uprawnionych do korzystania za świadczeń, a konkretnie uprawnień emerytów. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu należy rozumieć: pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie określającym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.


Zmotywowany pracownik to korzyści dla firmy

aktualizacja: 09.04.2016

Z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Edenred Polska wynika, że 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Wzrastają też negatywne odczucia, co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowiązkiem i rutyną. Wyniki badań mogą niepokoić. Z drugiej strony zachęcają do zdiagnozowania obszarów działalności w firmie i sprawdzenia, które z nich wymagają ulepszenia. Praca powinna cieszyć i sprawiać przyjemność. Satysfakcja i zadowolenie pracowników przekładają się na wyniki firmy, a największy kapitał, jakim dysponuje firma, to kapitał ludzki.


Rola Komisji Socjalnej

aktualizacja: 15.03.2016

Komisja socjalna jest organem, który bardzo często powoływany jest do życia, szczególnie w dużych organizacjach, aby wspomagać realizację polityki zakładowego funduszu socjalnego. W obowiązujących przepisach prawa nie istnieją uregulowania określające uprawnienia i funkcje jakie komisja ta powinna sprawować. W związku z możliwością polepszenia organizacji pracy, pracodawcy często zamieszczają w regulaminie zakładowego funduszu socjalnego możliwość utworzenia takiej komisji.


Powrót do tworzenia ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego

aktualizacja: 26.01.2016

Podmioty zatrudniające na dzień 1 stycznia, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, bez względu na wielkość zatrudniania, tworzą zakładowy fundusz socjalny. Pracodawcy niebędący jednostką budżetową, mogą odstąpić od tworzenia funduszu na warunkach wskazanych przez ustawodawcę. Co w sytuacji rezygnacji z funduszu socjalnego i chęci powrotu do niego w trakcie roku kalendarzowego?


Odpis na ZFŚS w 2016 r.

aktualizacja: 08.12.2015

Wysokość corocznych środków przeznaczonych na realizację założeń regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to dokonany odpis na fundusz naliczany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych. W 2016 roku nie zmieni się wysokość odpisów na ZFŚS w stosunku do roku poprzedniego. Ministerstwo Finansów zamroziło wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co w praktyce oznacza, że w tym roku pracodawca przekazuje na fundusz socjalny odpisy w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim.


Ważne:

Ważne informacje na ZFŚS.pl

Sprostaj różnym potrzebom pracowników

aktualizacja: 02.12.2015

Koniec roku to czas podejmowania decyzji związanych z inwestycją w skuteczną motywację pracowników. Oferta na rynku jest bogata i warto zastanowić się nad wyborem elastycznych rozwiązań dopasowanych do potrzeb firmy i pracowników. System dodatkowych świadczeń, z których może skorzystać pracownik, będąc zatrudnionym w danej firmie, to na dzisiejszym rynku pracy norma. Co więcej, motywacja pozapłacowa stała się tak popularna, że zainteresował się nią fiskus, o czym świadczy batalia interpretacyjna w zakresie opodatkowania takich bonusów, jak: pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia czy imprezy integracyjne.


Korekta odpisu na koniec roku

aktualizacja: 02.12.2015

Pracodawca zobowiązany jest do corocznego odpisu dokonywanego w oparciu o planowane zatrudnienie. Naturalnym procesem są zmiany zatrudnienia w trakcie roku, realizowane poprzez zwiększenie zatrudnienia lub w wyniku odejść czy zwolnień. W związku z tym, że odpis robiony jest na podstawie planów, na koniec roku (na ostatni dzień roku kalendarzowego) dokonuje się końcowego rozliczenia odpisu. Sposób wyliczenia jest identyczny jak ten z początku roku, jednak opiera się on na rzeczywistych, potwierdzonych danych.